Algemene voorwaarden

IBCT wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen.

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met IBCT betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, assessmentcenters en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘training’ of ‘coaching’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door IBCT.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en IBCT komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het aanbod of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door ondertekening van het contract dan wel een akkoord via mail door gecoachte.
2.2 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een training of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training of coaching te annuleren via mail. 3.2 Bij annulering van een coaching langer dan 48 uur voor aanvang van de coaching is de opdrachtgever (dit kan ook particuliere cliënt zijn) worden geen kosten in rekening gebracht. 3.3 Bij annulering van een coaching tussen 48-24 uur voor aanvang van de coaching is de opdrachtgever (dit kan ook particuliere cliënt zijn) verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen. 3.4 Bij annulering van een coaching korter dan 12 uur voor aanvang van de coaching is de opdrachtgever (dit kan ook particuliere cliënt zijn) verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 Bij annulering van een training langer dan 2 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
3.6 Bij annulering van een training tussen twee weken en een week voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.7 Bij annulering van een training korter dan een week is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.8 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door IBCT
4.1 IBCT heeft in geval van een training met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan IBCT betaalde bedrag binnen 14 dagen.
4.2 IBCT heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.
4.3 IBCT gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

5.0 Communicatie
5.1 De opdrachtgever zal IBCT steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke IBCT noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever IBCT apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die IBCT aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen
6.1 Hoewel IBCT een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is IBCT tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
6.3 Wanneer IBCT instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door IBCT steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch IBCT behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door IBCT gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur-uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

8.0 Prijs
8.1 De prijzen van IBCT zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
8.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft IBCT toch het recht BTW in rekening te brengen.

9.0 Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door IBCT anders is aangegeven, dient betaling van de door IBCT verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Trainingen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.
9.2 De betaling van een training met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 7 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.
9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is IBCT gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra IBCT vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien IBCT verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

10.0 Auteursrecht
10.1 Het auteursrecht op de door IBCT uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij IBCT, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IBCT zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11.0 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid voor schade voor IBCT is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. IBCT is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 IBCT is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart IBCT en haar medewerkers of externe partijen die in naam van IBCT coaching en/of training uitvoeren, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door IBCT (op)geleverde wordt gemaakt.

12.0 Geschillen
12.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
12.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
12.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van IBCT

13.0 Bedenktijd
13.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven werkdagen.

14.0 Klachtenregeling
14.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

15.0 Uitvoering, rapportage en garantie
15.1 IBCT staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
15.2 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig intern overleg over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie. Daarnaast geven wij elkaar interactie-feedback en wisselen we didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.
15.3 Onze cursussen worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.

IBCT is toegetreden tot het NTI-NLP Gilde en onderschrijft als gildelid de ethische code. Deze code heeft betrekking op de kwaliteitshandhaving en –bewaking van onze trainingen, de deskundigheid van onze docenten en de wijze waarop we met klanten communiceren.